Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024

Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, Θυσία υπέρ Λαού Ηγαπημένου.

Σταυροθεοτοκίον

Ότε η αμίαντος αμνάς, έβλεψε τόν ίδιον άρνα, επί σφαγήν ως κριόν, θέλοντα ελκόμενον, θρηνούσα έλεγεν, Ατεκνώσαι νύν σπεύδεις με, Χριστέ τήν τεκούσαν, τί τούτο πεποίηκας, ο Λυτρωτής τού παντός; όμως, ανυμνώ καί δοξάζω, σού τήν υπέρ νούν τε καί λόγον, άκραν συγκατάβασιν Φιλάνθρωπε.

🕊📖✍️🌾

Μητέρα Θεοτόκε, 
την Ελλάδα και την Οικουμένη Υπό την Σκέπη Σου Φύλαγε.

"Ιθυπόρος".
7 Ιουνίου 2024

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget