Κυριακή 23 Απριλίου 2023

Ευχές, με το Όνομα του Αποστόλου Θωμά.

Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ελέησον ημάς.

Λαμπρυνόμενος, Κύριε, ο Θωμάς τω φέγγει της σης εγέρσεως, ικετεύει σε εκάστοτε, υπέρ των εν πίστει λατρευόντων σοι.

Ιασαί μου, Φιλάνθρωπε, της ψυχής τα πάθη και τα του σώματος, ευπροσδέκτοις παρακλήσεσι, του Θωμά του θείου Αποστόλου σου.

Την πλευράν εψηλάφησεν, ο Θωμάς την θείαν σου, Παντοδύναμε, όθεν βλύζει ταις ψυχαίς ημών, ζωής αϊδίου ύδωρ άφθαρτον.

Kύριον εκάλει σε, Θεόν τε άμα και Κτίστην, Θωμάς ο Απόστολος, μετά την Ανάστασιν ψηλαφήσας σε· ταις αυτού, Δέσποτα ικεσίαις δίδου, των πταισμάτων ημίν άφεσιν, και ζωήν κρείττονα, πάσης επηρείας και θλίψεως, απηλλαγμένην, Κύριε, ως αν εναρέτως βιώσαντες, της σης Βασιλείας γενόμεθα, Οικτίρμον, κοινωνοί, συν τοις Αγίοις δοξάζοντες, την σην αγαθότητα.

🌿🌾🌻🍇🌿
Χρόνια Πολλά και Παραγωγικά,
σε κάθε Εορτάζοντα
Θωμά και Θωμαΐδα.
Γένοιτο. Αμήν.

Ευχές με το Όνομα του Αγίου Γεωργίου.

Άγιε Μεγαλομάρτυρα Γεωργιε.

Χαῖρε, τὸ ἄστρον τῆς ἐκκλησίας·
χαῖρε, τὸ ἄνθος ἀθανασίας.
 
Χαῖρε, ποταμὸς τῶν θαυμάτων ἀένναος·
χαῖρε, ἰατρὸς τῶν νοσούντων ὁ εὔσπλαγχνος.
 
Χαῖρε, σώματος ὡραιοτάτου ὑπεριδὼν ὄντως ἁγνέ·
χαῖρε, ψυχῆς σου ἀθανάτου ἐπιμελησάμενος σοφέ.
 
Χαῖρε, ὑπερασπίζων τοὺς πιστοὺς ἐν ἀνάγκαις·
χαῖρε, ὁ ἐκφοβίζων τοὺς ἀπίστους πολλάκις.
 
Χαῖρε, ὁ προκρίνας τῆς ζωῆς ὑπὲρ Χριστοῦ τίμιον θάνατον·
χαῖρε, ὁ κερδίσας δόξαν τὴν παρ' Αὐτοῦ τὴν ἀθάνατον.
 
Χαῖρε, τὸ βλέπειν τοῖς τυφλοῖς ὁ χαρίζων·
χαῖρε, τοῖς νοσοῦσιν θείαν ἴασιν δίδων·
 
Χαῖρε, Μάρτυς Γεώργιε.

🌿🌾🌻🍇🌿
Χρόνια Πολλά και Παραγωγικά,
σε κάθε Εορτάζοντα Γεώργιο και Γεωργία.

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget