Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Προσοχή στους "Λύκους με Προβιά Χριστιανών".

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι. 
Όπου ακούμε πολλά "Θα" από Πολιτικούς και Από Δικαστές Μελλοντικών Προθέσεων, καλύτερα να κουμπωνόμαστε.
🌾🍇🌻
Τις τελευταίες δεκαετίες,  είμαστε σε μια ειδική κατάσταση δοκιμασιών και νομίζω πως, με τις υποθετικές υποψίες, τι ακριβως θα γίνει στο μέλλον από τους υπόπτους Κυβερνήτες,  χάνουμε την σχέση μας με τον Θεό στο Σήμερα.
Ο Θεός μας Καλεί σε Ειρηνική Ζωή και κάποιοι μας προσκαλούν σε Ταραχές. 
Γνωρίζουμε όλοι, ότι η Υπακοή στην Εκκλησία, μας Χαρίζει Παράδεισο και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, καλύτερα Αμαρτωλός εντός της Εκκλησίας, παρά άγιος εκτός της Εκκλησίας. 
🌾🍇🌻
Σας Αγαπώ εν Ιησού Χριστό και καθημερινά εύχομαι υπέρ όσων έχω γνωρίσει και των Οικογενειών σας.
Νιώθω υπόλογος για το μέλλον μας. Να Μάθουμε τον Τρόπο, ώστε να συγχωροϋμε κάθε Άνθρωπο στον Κόσμο, για να Συγχωρεί ο Θεός και εμάς 
Προσοχή στους "Λύκους με Προβιά Χριστιανών".
🌾🍇🌻
Ο Τριαδικός Θεός, Πατήρ Υιός και Πνεύμα Άγιο, να μας Ευλογεί Οικογενειακά και η Κυρία Μεγαλόχαρη Θεοτόκος να Πρεσβεύει υπέρ όλων ημών. 
🌾🍇🌻
Κύριε Ιησού Χριστέ,
Ελέησον ημάς. Αμήν.

Ιθυπόρος 2023.

Ο Θεός, Αναζητά την Επιστροφή Κάθε Ανθρώπου, στην "Βασιλεία Του Θεού".

Γνωρίζουμε όλοι, πως ο Θεός μας Θέλει Ελεύθερους.
Πιστεύουμε πως ο Θεός, μας Φροντίζει με Όρκο.
Ο Θεός δεν Τιμωρεί κανέναν, πρίν από την Κρίση.
Ο Θεός, μας Αγαπά και Ακούει Κάθε Προσευχή.
Πόσοι και Ποιοί, έχουμε στον Θεό Εμπιστοσύνη;
Πόσοι και Ποιοί, γνωρίζουμε την Δύναμη της Ικεσίας;

"Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν, ὁ Θησαυρός τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν".

Γνωρίζουμε την Ευδοκία του Θεού,
να γνωρίζει ο Κάθε Άνθρωπος,
την Αλήθεια των Λόγων του Θεού,
την Διδαχθήσα υπό του Κυρίου ημών, Ιησού Χριστού.

Τα μονοπάτια της Επιστήμης, χαράζουν την Επίγνωση,
της πολιπλοκότητας των νόμων που διέπουν,
την Εύρυθμη Λειτουργία της Φύσης,
προς Όφελος του Σύμπαντος Κόσμου.

Επιστήμη των Επιστημών η "Κυριακή Προσευχή".

"Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ Βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ".


Ιθυπόρος 2023.

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget