Τρίτη 25 Απριλίου 2023

Ευχές με το Όνομα της Παναγίας Γοργοϋπηκόου.

Δόξα Πατρί, καί Υιῷ, καί Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἦχος β'.

Πάτερ, Λόγε, Πνεῦμα, Τριάς ἡ ἐν Μονάδι, ἐξάλειψον τά πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Καί νῦν καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν

Γοργοϋπηκόου ταῖς θείαις ἱκεσίαις ἐξάλειψον τά πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων.

Στίχος. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός σου, καί κατά τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τό ἀνόμημά μου.

Ἦχος πλ. β'. Ὅλην ἀποθέμενοι.

Τήν Γοργοϋπήκοον τῆς Θεοτόκου εἰκόνα πάντες εὐφημήσωμεν, Σελήνην τήν ἔνδοξον καί ὁλ.οφωτον, τήν λαμπράν ἅλωνα, σφαῖραν τήν οὐράνιον και πολύαστρον ὑπάρχουσαν˙ Ἄρκτον ἑπτάστερον, δι' ἧς πρός θεόν ὁδηγούμεθα˙ Παρθένον ἀγλαόμορφον ἄστροις τε πολλοῖς διαυγάζουσαν, Πλειάδα ὡραίαν καί ἶριν ποικιλόχροον, δι' ἧς κατακλυσμοῦ ἡμᾶς ῥύεται πάντοτε ὁ Κύριος.

Ὅμοιον.

Πάντων τά αἰτήματα, Γοργοϋπήκοε Κόρη, πλήρωσον τῶν δούλων σου τῶν εἰς σέ ἐκ πίστεως προσιόντων σοι καί τήν σήν, ἄχραντε, ἐπικαλουμένων ἀρωγήν τε καί ἀντίληψιν˙ ἐκ πάσης θλίψεως καί ἀσθενειῶν καί κακώσεων ψυχῆς ὁμοῦ καί σώματος ἅπαντας ἡμᾶς ἐλευθέρωσον, ἵνα σέ ὑμνῶμεν δοξάζοντες Χριστόν τόν σόν Υἱόν, ὅν ἐκδυσώπει, πανύμνητε, σῶσαι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τήν Θεοτόκον, τήν ἀειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τήν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τήν ὄντως Θεοτόκον σέ μεγαλύνομεν.

Γοργοϋπηκόου τήν θαυμαστήν καί σεπτήν εἰκόνα προσκυνήσωμεν, ἀδελφοί, θαύματα τελοῦσαν καί βρύουσαν ἰάσεις καί ταύτην μετά πόθου κατασπασώμεθα.

Ἔχοντες εἰκόνα σου τήν σεπτήν, ἀνύμφευτε Κόρη, ὡς προπύργιον ὀχυρόν, προσφεύγομεν ταύτῃ καιρῷ τῷ τῶν κινδύνων καί ἐπηρείας πάσης ἀπολυτρούμεθα.

Νῦν καιρός ἀνάγκης ἦλθεν ἡμῖν, νῦν παρέστη χρεία βοηθείας, Κόρη, τῆς σῆς˙ λύτρωσαι οὖν πάσης ἀνάγκης καί κινδύνου καί χεῖρα βοηθείας τάχιστα ὄρεξον.

Πᾶσαι τῶν ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ ἅγιοι πάντες μετά τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τό σωθῆναι ἡμᾶς.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γ')

Δόξα Πατρί, καί Υιῷ, καί Ἁγίῳ Πνεύματι. Καί νῦν καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον. Κύριε ἐλέησον.

Δόξα Πατρί, καί Υιῷ, καί Ἁγίῳ Πνεύματι. Καί νῦν καί ἀεί, καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομα σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τό θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καί ἐπί τῆς γῆς. Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον. Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καί μή εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλά ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.

 Δι' εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς.

Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ὡς θεόβρυτον κρήνην τῶν ἀΰλων χαρίτων σου, τήν θαυματουργόν σου Εἰκόνα, Θεοτόκε, πλουτίσαντες˙ ἐκ ταύτης τῶν θαυμάτων τάς ῥοάς ἀντλοῦμεν δαψιλῶς ὡς ἐξ Ἐδέμ. Σύ γάρ Γοργοϋπήκοος βοηθός πέλεις τῶν ἐκβοώντων σοι˙ Δόξα τοῖς σοῖς χαρίσμασιν, ἁγνή, δόξα τῇ παρθενίᾳ σου, δόξα τῇ πρός ἡμᾶς σου ἀνεκφράστῳ προνοίᾳ, ἄχραντε.

Ἦχος β'. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.

Πάντας τούς τήν θείαν καί σεπτήν σοῦ ἀσπαζομένους εἰκόνα, Γοργοϋπήκοε σύ, νόσων ἐλευθέρωσον ψυχῆς καί σώματος, ἐξ ἐθνῶν ἐπιθέσεως, λιμοῦ, λοιμοῦ, Κόρη, ἀκρίδος, χαλάζης τε καί πάσης μάστιγος˙ ἵνα ἐκ παντοίων κινδύνων πάντοτε λυτρούμενοι πάντες σοῦ τό θεῖον ὄνομα δοξάζωμεν.

Δέσποινα, πρόσδεξαι τάς δεήσεις τῶν δούλων σου καί λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀνάγκης καί θλίψεως.

Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπην σου.

Δι' εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς.

Δευτέρα 24 Απριλίου 2023

Η Πολιτική, να Υπηρετεί τον Πολίτη και να Δεσμεύει τους Πολιτικούς.

Οι Πολιτικοί με τον Λόγο τους, οφείλουν να δεσμεύονται για την Πολιτική τους Παρουσία έναντι της Πολιτείας.
Ο Πολιτικός διάλογος, άριστον είναι,  να συνθέτει εφαρμόσιμες λύσεις. Δυσάρεστον δε, είναι να διχάζει την Κοινωνία των Ενεργών Πολιτών. 

🌻🍇🌾

Μπορεί κάποιος, να Παθιάζεται με τα Πολιτικά, ίσως διότι δεν ακούει σωστά κάθε αντίλογο, μα ωστόσο, είναι καλύτερος από αυτόν που αδιαφορεί τελείως για την πολιτική.
Η Αδιαφορία σκοτώνει την αληθινή Ζωή, διότι την τελματώνει.
Όταν δεν Τολμούν οι ενάρετοι ικανοί, τότε εμφανίζονται οι τυχαίοι, με αποτέλεσμα, η Κοινωνία να Υποφέρει, από προβλήματα δίχως λύσεις. 

🌹🌷💐🌷🌹

Δεν πρόκειται, να σου προτείνω κάποιο κόμμα, απλώς κάποιες σκέψεις γενικές, μοιράζομαι μαζί σου. Εάν δεν το θέλεις το σέβομαι.
Η Πολιτική, είναι για να Υπηρετεί τον Άνθρωπο, δεν είναι για να τον Δεσμεύει.

"Αρωγή Πολιτών"

Κυριακή 23 Απριλίου 2023

Ευχές, με το Όνομα του Αποστόλου Θωμά.

Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Ελέησον ημάς.

Λαμπρυνόμενος, Κύριε, ο Θωμάς τω φέγγει της σης εγέρσεως, ικετεύει σε εκάστοτε, υπέρ των εν πίστει λατρευόντων σοι.

Ιασαί μου, Φιλάνθρωπε, της ψυχής τα πάθη και τα του σώματος, ευπροσδέκτοις παρακλήσεσι, του Θωμά του θείου Αποστόλου σου.

Την πλευράν εψηλάφησεν, ο Θωμάς την θείαν σου, Παντοδύναμε, όθεν βλύζει ταις ψυχαίς ημών, ζωής αϊδίου ύδωρ άφθαρτον.

Kύριον εκάλει σε, Θεόν τε άμα και Κτίστην, Θωμάς ο Απόστολος, μετά την Ανάστασιν ψηλαφήσας σε· ταις αυτού, Δέσποτα ικεσίαις δίδου, των πταισμάτων ημίν άφεσιν, και ζωήν κρείττονα, πάσης επηρείας και θλίψεως, απηλλαγμένην, Κύριε, ως αν εναρέτως βιώσαντες, της σης Βασιλείας γενόμεθα, Οικτίρμον, κοινωνοί, συν τοις Αγίοις δοξάζοντες, την σην αγαθότητα.

🌿🌾🌻🍇🌿
Χρόνια Πολλά και Παραγωγικά,
σε κάθε Εορτάζοντα
Θωμά και Θωμαΐδα.
Γένοιτο. Αμήν.

Ευχές με το Όνομα του Αγίου Γεωργίου.

Άγιε Μεγαλομάρτυρα Γεωργιε.

Χαῖρε, τὸ ἄστρον τῆς ἐκκλησίας·
χαῖρε, τὸ ἄνθος ἀθανασίας.
 
Χαῖρε, ποταμὸς τῶν θαυμάτων ἀένναος·
χαῖρε, ἰατρὸς τῶν νοσούντων ὁ εὔσπλαγχνος.
 
Χαῖρε, σώματος ὡραιοτάτου ὑπεριδὼν ὄντως ἁγνέ·
χαῖρε, ψυχῆς σου ἀθανάτου ἐπιμελησάμενος σοφέ.
 
Χαῖρε, ὑπερασπίζων τοὺς πιστοὺς ἐν ἀνάγκαις·
χαῖρε, ὁ ἐκφοβίζων τοὺς ἀπίστους πολλάκις.
 
Χαῖρε, ὁ προκρίνας τῆς ζωῆς ὑπὲρ Χριστοῦ τίμιον θάνατον·
χαῖρε, ὁ κερδίσας δόξαν τὴν παρ' Αὐτοῦ τὴν ἀθάνατον.
 
Χαῖρε, τὸ βλέπειν τοῖς τυφλοῖς ὁ χαρίζων·
χαῖρε, τοῖς νοσοῦσιν θείαν ἴασιν δίδων·
 
Χαῖρε, Μάρτυς Γεώργιε.

🌿🌾🌻🍇🌿
Χρόνια Πολλά και Παραγωγικά,
σε κάθε Εορτάζοντα Γεώργιο και Γεωργία.

Πέμπτη 13 Απριλίου 2023

Δια την Σωτηρία του Ανθρώπινου Γένους.

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός
Φόρεσε Το Ακάνθινο Στεφάνι,
για να μην το Φορέσω εγώ
εξαιτίας των Αμαρτιών μου.

Δια την Σωτηρία του Ανθρώπινου Γένους. 

💐Πόσο Υποχρεωμένοι Είμαστε; 💐
🌷Ευλογημένο Πάσχα.🌷
⚘️⚘️Ουσιαστική Ανάσταση.⚘️
⚘️⚘️Αμήν. Γένοιτο.⚘️

🌾🌾🌼🌾🌾
Στοχαστής Ι.μ.7

Τετάρτη 12 Απριλίου 2023

Ο Θεός μας Αγαπά και Είναι Ελεήμων.

Τα δεινά όλου του Κόσμου,
είναι από τα λάθη των Ανθρώπων.
Σεβασμός είναι η Λύση,
στην Ελευθερία όλων των Άλλων,
για να έχουμε Ευλογία.

Ο Θεός μας δίνει "λύσεις",
μα ποιος άραγε τις βλέπει;
Ο Θεός μας δείχνει "τρόπους",
μα οι ταπεινοί τους βλέπουν.
Αυτοί, που τους έχουμε στην Άκρη,
Και συχνά αδικημένους.

Προσοχή καλοί μου Φίλοι
και κανείς δεν περισσεύει.
Μετά τούτο, το Άγιο Πάσχα,
να είμαστε όλοι Αγαπημένοι.

Ο Θεός Είναι Αγάπη
και η Ανάσταση Αξίζει,
σε όσους γνωρίζουν να Αγαπούν
και σε όσους ο Κύριος Ελεήσει.

Ιωάννης ο Φίλος
Πάσχα 2023
🌾🌻🍇💖🍇🌻🌾

Κυριακή 9 Απριλίου 2023

Έρχεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Τον Περιμένουμε;

Ιδού Λοιπόν Έρχεται ο Θεός Λόγος, ως Υιός του Ανθρώπου, δια την Σωτηρία του Ανθρώπινου Γένους. Εμείς; Τι στάση θα κρατήσουμε;

Το γεγονός εορτάζεται Ετήσια, ως πρόσκληση, προκειμένου να Ενδιαφερθούμε, και να αναθεωρήσουμε κάποιες κινήσεις μας, ώστε να Είμαστε στην οδό της μετανοίας. Ελεύθεροι από τα βάρη της Ζωής. 

Έχουμε Κατανοήσει, τις εγγυήσεις των ξεχασμένων πολιτικών, μακριά από τον δρόμο του Θεού. Και τώρα, είναι η Ώρα, να επενδύσουμε στην Αγάπη Του Θεού. 

"Ανοικτά Μυαλά".
Καλή Δύναμη, Με Νου Και Καρδιά στον Θεό. Αμήν.
Γένοιτο. 

Γνωριμία Θεού

🌹 Γνωριμία Θεού 🌹

Θεός, Αυτός ο Άγνωστος;
Παραμένει Άγνωστος,
διότι παρόλο που μας Φροντίζει
και μας Δίνει ευκαιρίες γνωριμίας,
είμαστε βέβαιοι, πως δεν χρειάζεται.

Ακόμη και οι Χριστιανοί και μάλιστα,
Εκκλησιαζόμενοι Χριστιανοί,
Νομίζουμε τον Θεό, δεν τον Γνωρίζουμε.

Οι Σόφρωνες  Έλληνες, να κάνουμε Αρχή.
Να Μελετήσουμε τα περί του Τριαδικού Θεού.
Προκειμένου να μην Αυθαιρετούμε,
με κίνδυνο να Φανταζόμαστε έναν άγνωστο Θεό.

Η Ευχή "Κύριε ημών Ιησού Χριστέ Ελέησον με".
Ανοίγει πολλές φορές την οδό Επικοινωνίας,
με τον Πανάγαθο, Φιλάνθρωπο και Ελεήμων Θεό.
Αμήν, Αμήν, Αμήν. Γένοιτο.

🌿🌾🌿🌻🌿🍇🌿💖🌿🍇🌿🌻🌿🌾🌿

Τρίτη 4 Απριλίου 2023

Εβδομάδα Φιλίας;

Είναι εβδομάδα φίλων

  Μια μέρα, ένας χωρικός που περπατούσε σε μια βαλτώδη περιοχή συνάντησε έναν νεαρό άνδρα που ήταν βαλτωμένος μέχρι τη μέση σε ένα βάλτο, φοβισμένος, έκλαιγε και προσπαθούσε να ελευθερωθεί.

  Ο αγρότης έσωσε τον νεαρό από έναν αργό και βάναυσο θάνατο.

  Την επόμενη μέρα, μια κομψή άμαξα εμφανίστηκε στο αγρόκτημα.

  Ένας κομψά ντυμένος ευγενής βγήκε και παρουσιάστηκε.
  ως πατέρας ενός αγοριού που τον βοήθησε ένας αγρότης.

  «Θα ήθελα να σε ανταμείψω», είπε ο ευγενής.

  «Σώσατε τη ζωή του γιου μου!»

  «Δεν μπορώ να δεχτώ χρήματα για αυτό που έχω κάνει», απάντησε ο Σκωτσέζος αγρότης.

  Την ίδια στιγμή ο γιος του αγρότη ήρθε στην πόρτα της καλύβας.

  - Είναι ο γιος σου; ρώτησε ο ευγενής

  «Ναι», είπε περήφανα ο αγρότης.

  "Τότε προσφέρω μια συμφωνία"

  «Αφήστε με να δώσω στο παιδί σας την ίδια εκπαίδευση με το παιδί μου»

  «Αν ο γιος είναι σαν τον πατέρα του, είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένα άτομο για το οποίο θα είμαστε και οι δύο περήφανοι».

  Και ο αγρότης συμφώνησε.

  Ο γιος του αγρότη Φλέμινγκ παρακολούθησε μαθήματα σε κορυφαία σχολεία
  και τελικά αποφοίτησε από το Sainte Marie's Hospital School of Medicine στο Λονδίνο.

  Οδηγημένος από μια μεγάλη επιθυμία συνέχισε μέχρι που αναγνωρίστηκε από όλο τον κόσμο.

  Ο διάσημος γιατρός Alexander Fleming ανακάλυψε πραγματικά την πενικιλίνη.

  Χρόνια αργότερα, ο γιος του ίδιου ευγενή, που σώθηκε από το βάλτο, αρρώστησε από πνευμονία.

  Ποιος του έσωσε τη ζωή αυτή τη φορά; ... πενικιλίνη.

  Πώς λεγόταν ο ευγενής;

  Ο Sir Randolph Churchill και ο γιος του Sir Winston Churchill.

  Κάποιος είπε κάποτε:

  «Ό,τι φεύγει επιστρέφει…»

  Δούλεψε σαν να μην χρειάζεσαι χρήματα.

  Αγάπησε σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ

  Χόρεψε σαν να μην σε παρακολουθεί κανείς

  Τραγουδήστε σαν να μην ακούει κανείς

  Ζήστε σαν να ήταν ο Παράδεισος στη Γη

  Αυτή είναι η Διεθνής Εβδομάδα Φιλίας.

  🌺🕊💖

Οι Καλύτεροι Φίλοι,  είναι  Φίλοι μας για πάντα• τους σκεπτόμαστε και συχνά επικοινωνούμε. Όσοι εκτός Ελλάδας τούς ξεχνούν χρειάζονται μια Εβδομάδα του Χρόνου,  αφιερωμένη στην Φιλία. Κάτι είναι και αυτό.

Οι Άνθρωποι,  είναι Ελεύθεροι να κάνουν αυτό που αισθάνονται, για να δώσουμε Απρόσμενη Χαρά σε Ενεργούς και Ξεχασμένους Φίλους μας.

  Για τους Κοσμικούς...
"Είναι η εβδομάδα των καλύτερων φίλων".

  Μην περιμένουμε μια εβδομάδα στον Χρόνου για να θυμόμαστε τις Φιλίες μας.
   
   Για τους Ανθρώπους του πνεύματος...
"Κάθε στιγμή της Ζωής μας, στη Χαρά και στη Λύπη, είναι πάντοτε η Φιλία Ενεργή και Παρούσα. 
💎💎💎

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget